Gefran VietNam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, cảm biến áp suất Gefran, cảm biến vị trí Gefran, biến tần Gefran, máy phun ép nhựa Gefran

 

TC1-A-2-J-5-A-H 010B000G00120XX
TC1-A-2-J-5-A-H 020X000X00050XX
TC1-A-2-J-5-A-H 020X000X00100XX
TC1-A-2-J-5-A-H 021X000X00100XX
TC1-A-2-J-5-A-H 030X000X00100XX
TC1-A-2-J-5-A-H 040X000X00100XX
TC1-A-2-J-5-A-H 050X000X00050XX
TC1-A-2-J-5-A-I 010X000X00090XX
TC1-A-2-J-5-A-I 015X000X00025XX
TC1-A-2-J-5-A-I 018X000X00050XX
TC1-A-2-J-5-A-I 020B000X00060XX
TC1-A-2-J-5-A-I 020X000X00020XX
TC1-A-2-J-5-A-I 020X000X00050XA
TC1-A-2-J-5-A-I 020X000X00050XX
TC1-A-2-J-5-A-I 020X000X00060XX
TC1-A-2-J-5-A-I 020X000X00075XX
TC1-A-2-J-5-A-I 020X000X00100XX
TC1-A-2-J-5-A-I 030X000X00050XA
TC1-A-2-J-5-A-I 030X000X00060XX
TC1-A-2-J-5-A-I 030X000X00100XX
TC1-A-2-J-5-A-I 030X000X00150XX
TC1-A-2-J-5-A-I 030X000X00200XX
TC1-A-2-J-5-A-I 030X000X00250XA
TC1-A-2-J-5-A-I 050X000X00050XX
TC1-A-2-J-5-A-I 050X000X00100XX
TC1-A-2-J-5-A-I 050X000X00300XX
TC1-A-2-J-5-A-I 050X000X00500XX
TC1-A-2-J-5-A-J 010X000X00100XX
TC1-A-2-J-5-A-J 030X000X00050XX
TC1-A-2-K-2-A-I 020X000X01000XX
TC1-A-2-K-5-A-E 015X000X00150XX
TC1-A-2-K-5-A-E 020X000X00180XX
TC1-A-2-K-5-A-E 050X000X00200XX
TC1-A-2-K-5-A-H 020X000X00300XX
TC1-A-2-K-5-A-I 030X000X00060XX
TC1-A-2-K-5-A-I 030X000X00100XX
TC1-A-2-K-5-A-I 030X000X00400XX
TC1-A-2-K-5-A-J 010X000X00150XX
TC1-B-1-J-2-A-F-B-1 050X000X00300XX
TC1-B-1-J-2-A-F-C-1 030X000X00065XX
TC1-B-1-J-2-A-I-A-1 030X000X00050XX
TC1-B-1-J-2-A-I-A-2 050X000X00100XX
TC1-B-1-J-2-A-I-B-1 020X000X00050XX
TC1-B-1-J-2-A-I-B-1 020X000X00100XX
TC1-B-1-J-2-A-I-B-1 030X000X00300XX
TC1-B-1-J-2-A-I-B-2 020X000X00100XX
TC1-B-1-J-2-A-I-B-2 050X000X00100XX
TC1-B-1-J-2-A-I-D-1 030X000X00100XX
TC1-B-1-J-2-A-I-H-1 010X000X00075XX
TC1-B-1-J-2-A-J-H-1 040X000X00100XA
TC1-B-1-J-2-A-J-H-1 040X000X00100XX
TC1-B-1-J-3-A-I-A-1 030X000X00050XX
TC1-B-1-J-5-A-E-A-2 010X000X01000XX
TC1-B-1-J-5-A-F-A-1 010X000X00050XX
TC1-B-1-J-5-A-F-A-1 020X000X00050XX
TC1-B-1-J-5-A-F-B-1 020X000X00050XX
TC1-B-1-J-5-A-F-B-1 020X000X00100XX
TC1-B-1-J-5-A-F-B-2 020X000X00050XX
TC1-B-1-J-5-A-F-G-1 010X000G00055XX
TC1-B-1-J-5-A-H-A-1 020X000X00100XX
TC1-B-1-J-5-A-H-A-1 025X000X00070XX
TC1-B-1-J-5-A-H-B-1 020X000X00050XX
TC1-B-1-J-5-A-H-B-2 033A000X00015XA
TC1-B-1-J-5-A-H-C-2 050X000X00100XA
TC1-B-1-J-5-A-I-A-1 010X000X00100XX
TC1-B-1-J-5-A-I-A-1 010X000X00200XX
TC1-B-1-J-5-A-I-A-1 015X000X00050XX
TC1-B-1-J-5-A-I-A-1 020X000X00050XX
TC1-B-1-J-5-A-I-A-1 020X000X00100XX
TC1-B-1-J-5-A-I-A-1 020X000X00150XX
TC1-B-1-J-5-A-I-A-1 020X000X00200XX
TC1-B-1-J-5-A-I-A-1 025X000X00100XX
TC1-B-1-J-5-A-I-A-1 030X000X00030XX
TC1-B-1-J-5-A-I-A-1 050X000X00070XX
TC1-B-1-J-5-A-I-A-1 050X000X00100XX
TC1-B-1-J-5-A-I-A-1 050X000X00150XX
TC1-B-1-J-5-A-I-A-1 080X000X00150XX
TC1-B-1-J-5-A-I-B-1 010X000X00180XX
TC1-B-1-J-5-A-I-B-1 020X000X00050XX
TC1-B-1-J-5-A-I-B-1 020X000X00100XX
TC1-B-1-J-5-A-I-B-1 030X000X00100XX
TC1-B-1-J-5-A-I-B-1 030X000X00250XX
TC1-B-1-J-5-A-I-B-1 050X000X00100XX
TC1-B-1-J-5-A-I-B-2 030X000X00200XX
TC1-B-1-J-5-A-I-D-2 020X000X00100XX
TC1-B-1-J-5-A-I-H-2 050X000X00050XX
TC1-B-1-J-5-A-J-B-1 040X000X00250XX
TC1-B-1-J-5-A-J-B-1 050X000X00350XX
TC1-B-1-J-5-A-J-B-2 020X000X00180XX
TC1-B-1-K-2-A-H-B-2 020X000X00550XA
TC1-B-1-K-5-A-I-B-1 020X000X00100XX
TC1-B-1-K-5-A-J-B-1 050X000X00350XX
TC1-B-2-J-2-A-I-A-1 030X000X00050XX
TC1-B-2-J-2-A-I-A-1 050X000X00100XX
TC1-B-2-J-2-A-I-B-1 030X000X00100XX
TC1-B-2-J-3-A-I-A-1 030X000X00100XA
TC1-B-2-J-5-A-E-B-1 010X000X00100XX
TC1-B-2-J-5-A-E-C-1 015X000X00060XX
TC1-B-2-J-5-A-E-I-1 060X000X00100XX
TC1-B-2-J-5-A-F-B-1 010X000X00100XX
TC1-B-2-J-5-A-F-B-1 020X000X00100XX
TC1-B-2-J-5-A-F-B-1 050X000X00100XX
TC1-B-2-J-5-A-H-B-1 040X000X00200XX
TC1-B-2-J-5-A-H-B-1 050X000X00080XX
TC1-B-2-J-5-A-H-G-1 050X000X00050XX
TC1-B-2-J-5-A-I-A-1 010X000X00050XA
TC1-B-2-J-5-A-I-A-1 010X000X00100XA
TC1-B-2-J-5-A-I-A-1 010X000X00100XX
TC1-B-2-J-5-A-I-A-1 010X000X00200XX
TC1-B-2-J-5-A-I-A-1 015X000X00050XX
TC1-B-2-J-5-A-I-A-1 018X000X00100XX
TC1-B-2-J-5-A-I-A-1 020X000X00050XX
TC1-B-2-J-5-A-I-A-1 020X000X00100XA
TC1-B-2-J-5-A-I-A-1 020X000X00150XX
TC1-B-2-J-5-A-I-A-1 025X000X00100XX
TC1-B-2-J-5-A-I-A-1 030X000X00050XX
TC1-B-2-J-5-A-I-A-1 050X000X00050XX
TC1-B-2-J-5-A-I-A-1 050X000X00100XX
TC1-B-2-J-5-A-I-A-1 100X000X00100XX
TC1-B-2-J-5-A-I-B-1 010X000X00100XX
TC1-B-2-J-5-A-I-B-1 020X000X00100XX
TC1-B-2-J-5-A-I-B-1 020X000X00500XX
TC1-B-2-J-5-A-I-B-1 030X000X00050XX
TC1-B-2-J-5-A-I-B-1 050X000X00100XX
TC1-B-2-J-5-A-I-B-1 050X000X00200XX
TC1-B-2-J-5-A-I-D-1 060X000X00150XX
TC1-B-2-J-5-A-I-H-1 010X000X00075XX
TC1-B-2-J-5-A-I-H-1 020X000X00075XX
TC1-B-2-J-5-A-J-B-1 020X000X00100XX
TC1-B-2-J-5-A-J-B-1 020X000X00250XX
TC1-B-2-J-5-A-J-B-1 030X000X00100XX
TC1-B-2-J-5-A-J-B-1 030X000X00300XX
TC1-B-2-J-5-A-J-B-1 050X000X00300XX
TC1-B-2-J-5-A-J-C-1 020X000X00060XX
TC1-B-2-K-2-A-I-A-2 010X000X00100XX
TC1-B-2-K-5-A-H-A-1 010X000X00050XX
TC1-B-2-K-5-A-I-A-1 020X000X00150XX
TC1-B-2-K-5-A-I-A-1 030X000X00200XX
TC1-B-2-K-5-A-I-B-1 050X000X00100XX
TC1-B-3-J-6-A-H-B-1 100X000X00100XX
TC1-C-1-J-2-A-J-D-2 040X000X00200XA
TC1-C-1-J-5-A-E-C-2 020X000X00060XX
TC1-C-1-J-5-A-I-B-2 020X000X00050XX
TC1-C-1-J-5-A-I-B-2 020X000X00100XX
TC1-C-1-J-5-A-I-B-2 020X000X00150XX
TC1-C-1-J-5-A-I-B-2 020X000X00200XX
TC1-C-1-J-5-A-I-B-2 050X000X00150XX
TC1-C-1-J-5-A-I-D-2 020X000X00100XA
TC1-C-1-J-5-A-I-D-2 030X000X00100XX
TC1-C-1-J-5-A-I-D-2 050X000G00100XA
TC1-C-1-J-5-A-I-D-2 060X000X00100XX