Gefran VietNam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, cảm biến áp suất Gefran, cảm biến vị trí Gefran, biến tần Gefran, máy phun ép nhựa Gefran

 

TR6-B-1-B-A-A-J-D-1-F 000X000X00100XA
TR6-B-1-B-A-A-J-D-1-F 000X000X00100XX
TR6-B-1-B-A-A-J-D-1-F 000X000X00400XX
TR6-B-1-B-A-A-J-H-1-F 000X000X00050XX
TR6-B-1-B-A-C-H-B-1 000X000X00150XX
TR6-B-1-B-A-C-I-C-2 000X000X00100XA
TR6-B-1-B-A-C-J-B-2-F 000X000X00170XA
TR6-B-1-B-B-A-I-B-1 000X000X00060XX
TR6-B-1-B-B-A-I-D-1-F 000X000X00150XX
TR6-B-1-B-B-A-J-B-1 000X000X00250XA
TR6-B-1-B-B-A-J-B-2 000X000X00300XX
TR6-B-1-B-C-A-H-B-1 000X000X00100XX
TR6-B-1-B-C-A-H-D-2 000X000X00060XX
TR6-B-1-B-C-A-I-B-1 000X000X00100XX
TR6-B-1-B-C-A-I-B-1 000X000X00135XX
TR6-B-1-B-C-A-I-B-1 000X000X00200XX
TR6-B-1-B-C-A-I-B-1 000X000X00250XX
TR6-B-1-B-C-A-I-B-1 000X000X00300XX
TR6-B-1-B-C-A-I-C-1 000X000X00200XX
TR6-B-1-B-C-A-I-D-1 000X000X00150XX
TR6-B-1-B-C-A-I-D-1 000X000X00200XA
TR6-B-1-B-C-A-I-I-1 000X000X00150XX
TR6-B-1-B-C-A-J-D-1 000X000X00300XX
TR6-B-1-B-C-A-J-D-2 000X000X00200XX
TR6-B-1-B-C-A-J-D-2 000X000X00230XX
TR6-B-1-B-C-A-K-D-1 000X000X00050XX
TR6-B-1-B-C-A-K-D-1 000X000X00100XX
TR6-B-1-B-C-A-K-D-1 000X000X00200XX
TR6-B-1-B-C-A-K-D-1 000X000X00250XX
TR6-B-1-B-C-A-K-D-1 000X000X00400XX
TR6-B-1-B-C-C-H-B-2 000X000X00080XX
TR6-B-1-B-C-C-I-B-2 000X000X00050XA
TR6-B-1-B-C-C-I-D-2 000X000X00120XX
TR6-B-1-B-C-C-J-D-1 000X000X00150XX
TR6-B-1-B-C-C-K-D-2 000X000X00500XX
TR6-B-2-A-B-C-I-B-2 000X000X00150XA
TR6-B-2-A-B-C-I-B-2 000X000X00150XX
TR6-B-2-A-B-C-I-B-2 000X000X00200XX
TR6-B-2-A-B-C-I-D-1 000X000X00100XA
TR6-B-2-A-B-C-I-D-1 000X000X00100XX
TR6-B-2-A-C-A-I-B-1 000X000X00100XX
TR6-B-2-A-C-A-I-B-1 000X000X00200XX
TR6-B-2-A-C-A-I-B-2 000X000X00450XX
TR6-B-2-A-C-A-I-C-1 000X000X00350XA
TR6-B-2-A-C-A-J-B-2 000X000X00160XX
TR6-B-2-A-C-A-J-C-2-F 000X000X00250XA
TR6-B-2-A-C-A-J-C-2-F 000X000X00600XA
TR6-B-2-A-C-A-J-D-2 000X000X01000XA
TR6-B-2-A-C-A-K-D-1 000X000X00900XX
TR6-B-2-A-C-B-I-D-2 000X000X00300XX
TR6-B-2-A-C-C-H-B-1 000X000X00100XX
TR6-B-2-A-C-C-I-B-2 000X000X00050XA
TR6-B-2-A-C-C-I-B-2 000X000X00100XA
TR6-B-2-A-C-C-I-B-2 000X000X00100XX
TR6-B-2-A-C-C-I-B-2 000X000X00200XX
TR6-B-2-A-C-C-I-B-2 000X000X00250XA
TR6-B-2-A-C-C-I-B-2 000X000X00300XX
TR6-B-2-A-C-C-I-D-2 000X000X00100XX
TR6-B-2-A-C-C-I-D-2 000X000X00350XX
TR6-B-2-A-C-C-J-D-1 000X000X00200XA
TR6-B-2-A-C-C-J-D-1 000X000X00200XX
TR6-B-2-A-C-C-J-D-1 000X000X00250XX
TR6-B-2-A-C-C-J-D-2 000X000X00400XX
TR6-B-2-A-C-C-J-D-2 000X000X00600XA
TR6-B-2-A-C-C-L-D-2 000X000X00750XA
TR6-B-2-A-F-C-J-D-1 000X000X00260XA
TR6-B-2-B-B-A-H-A-2 000X000X00050XA
TR6-B-2-B-B-A-H-B-1 000X000X00050XX
TR6-B-2-B-B-A-I-A-1-F 000X000X00070XX
TR6-B-2-B-B-A-I-A-1 000X000X00050XX
TR6-B-2-B-B-A-I-A-1 000X000X00100XX
TR6-B-2-B-B-A-I-B-1 000X000X00100XX
TR6-B-2-B-B-A-I-B-2 000X000X00150XX
TR6-B-2-B-B-A-I-B-2 000X000X00250XX
TR6-B-2-B-B-A-I-B-2 000X000X00300XX
TR6-B-2-B-B-A-I-B-2 000X000X00450XX
TR6-B-2-B-B-A-I-B-2 000X000X00600XX
TR6-B-2-B-B-A-I-C-1-F 000X000X00100XX
TR6-B-2-B-B-A-I-C-1-F 000X000X00200XX
TR6-B-2-B-B-A-I-C-1 000X000X00200XX
TR6-B-2-B-B-A-I-C-2 000X000X00500XX
TR6-B-2-B-B-A-I-D-1 000X000X00050XX
TR6-B-2-B-B-A-I-D-1 000X000X00100XX
TR6-B-2-B-B-A-I-D-1 000X000X00150XX
TR6-B-2-B-B-A-I-D-1 000X000X00200XX
TR6-B-2-B-B-A-I-D-1 000X000X00600XX
TR6-B-2-B-B-A-I-D-2 000X000X00200XX
TR6-B-2-B-B-A-I-D-2 000X000X00250XX
TR6-B-2-B-B-A-I-J-1 000X000X00450XX
TR6-B-2-B-B-A-J-B-1 000X000X00500XX
TR6-B-2-B-B-A-J-B-2 000X000X00300XX
TR6-B-2-B-B-A-J-C-1 000X000X00130XX
TR6-B-2-B-B-A-J-D-2 000X000X00230XX
TR6-B-2-B-B-A-J-I-2 000X000X00100XA
TR6-B-2-B-B-C-I-A-1 000X000X00050XX
TR6-B-2-B-B-C-I-B-1 000X000X00150XA
TR6-B-2-B-B-C-I-B-2-F 000X000X00245XX
TR6-B-2-B-B-C-I-C-2 000X000X00080XA
TR6-B-2-B-B-C-I-C-2 000X000X00100XA
TR6-B-2-B-B-C-I-D-1 000X000X00100XX
TR6-B-2-B-B-C-I-D-1 000X000X00150XX
TR6-B-2-B-B-C-I-D-1 000X000X00250XX
TR6-B-2-B-B-C-I-D-2 000X000X00150XX
TR6-B-2-B-B-C-I-D-2 000X000X00200XX
TR6-B-2-B-B-C-I-D-2 000X000X00240XX
TR6-B-2-B-B-C-I-D-2 000X000X00400XX
TR6-B-2-B-B-C-I-H-2 000X000X00200XX
TR6-B-2-B-B-C-J-B-1-F 000X000X00200XX
TR6-B-2-B-B-C-J-C-2 000X000X00100XX
TR6-B-2-B-B-C-J-D-1 000X000X00700XX
TR6-B-2-B-B-C-J-D-2 000X000X00130XX
TR6-B-2-B-B-C-J-D-2 000X000X00150XX
TR6-B-2-B-B-C-J-D-2 000X000X00250XX
TR6-B-2-B-B-C-J-D-2 000X000X00500XX
TR6-B-2-B-B-C-K-D-2 000X000X00200XX
TR6-B-2-B-C-A-H-B-1 000X000X00700XX
TR6-B-2-B-C-A-H-B-2 000X000X00300XX
TR6-B-2-B-C-A-H-C-2 000X000X00250XX
TR6-B-2-B-C-A-I-A-1 000X000X00220XX
TR6-B-2-B-C-A-I-B-1-F 000X000X00100XX
TR6-B-2-B-C-A-I-B-1-F 000X000X00150XA
TR6-B-2-B-C-A-I-B-1 000X000X00100XX
TR6-B-2-B-C-A-I-B-1 000X000X00120XX
TR6-B-2-B-C-A-I-B-1 000X000X00125XX
TR6-B-2-B-C-A-I-B-1 000X000X00200XX
TR6-B-2-B-C-A-I-B-1 000X000X00220XX
TR6-B-2-B-C-A-I-B-1 000X000X00250XX
TR6-B-2-B-C-A-I-B-1 000X000X00300XX
TR6-B-2-B-C-A-I-B-1 000X000X00400XA
TR6-B-2-B-C-A-I-B-1 000X000X00400XX
TR6-B-2-B-C-A-I-B-1 000X000X00600XX
TR6-B-2-B-C-A-I-B-1 000X000X00650XX
TR6-B-2-B-C-A-I-B-1 000X000X00900XX
TR6-B-2-B-C-A-I-B-2 000X000X00200XX
TR6-B-2-B-C-A-I-B-2 000X000X00400XX
TR6-B-2-B-C-A-I-B-2 000X000X00500XX
TR6-B-2-B-C-A-I-C-1-F 000X000X00250XA
TR6-B-2-B-C-A-I-C-1 000X000X00100XX
TR6-B-2-B-C-A-I-C-1 000X000X00250XX
TR6-B-2-B-C-A-I-C-1 000X000X00300XX
TR6-B-2-B-C-A-I-D-1-F 000X000X00150XX
TR6-B-2-B-C-A-I-D-1-F 000X000X00250XX
TR6-B-2-B-C-A-I-D-1-F 000X000X00300XX
TR6-B-2-B-C-A-I-D-1 000X000X00100XX
TR6-B-2-B-C-A-I-D-1 000X000X00150XX
TR6-B-2-B-C-A-I-D-1 000X000X00180XX
TR6-B-2-B-C-A-I-D-1 000X000X00200XX
TR6-B-2-B-C-A-I-D-1 000X000X00250XX
TR6-B-2-B-C-A-I-D-1 000X000X00300XX
TR6-B-2-B-C-A-I-D-1 000X000X00600XX
TR6-B-2-B-C-A-I-D-2 000X000X00085XA
TR6-B-2-B-C-A-I-D-2 000X000X00100XX
TR6-B-2-B-C-A-I-D-2 000X000X00200XX
TR6-B-2-B-C-A-I-D-2 000X000X00250XX
TR6-B-2-B-C-A-I-D-2 000X000X00400XA
TR6-B-2-B-C-A-I-D-2 000X000X00500XX
TR6-B-2-B-C-A-I-D-2 000X000X01000XX
TR6-B-2-B-C-A-I-J-2 000X000X00100XX
TR6-B-2-B-C-A-J-B-1-F 000X000X00150XX
TR6-B-2-B-C-A-J-B-1 000X000X00100XX
TR6-B-2-B-C-A-J-B-1 000X000X00135XX
TR6-B-2-B-C-A-J-B-1 000X000X00150XA
TR6-B-2-B-C-A-J-B-1 000X000X00150XX
TR6-B-2-B-C-A-J-B-1 000X000X00185XX
TR6-B-2-B-C-A-J-B-1 000X000X00200XA
TR6-B-2-B-C-A-J-B-1 000X000X00200XX
TR6-B-2-B-C-A-J-B-1 000X000X00245XX
TR6-B-2-B-C-A-J-B-1 000X000X00250XX
TR6-B-2-B-C-A-J-B-1 000X000X00300XX
TR6-B-2-B-C-A-J-B-1 000X000X00350XX
TR6-B-2-B-C-A-J-B-1 000X000X00400XX
TR6-B-2-B-C-A-J-B-1 000X000X00450XX
TR6-B-2-B-C-A-J-B-1 000X000X00500XX
TR6-B-2-B-C-A-J-B-1 000X000X00550XA
TR6-B-2-B-C-A-J-B-1 000X000X00600XX
TR6-B-2-B-C-A-J-B-1 000X000X00650XX
TR6-B-2-B-C-A-J-B-2 000X000X00200XX
TR6-B-2-B-C-A-J-B-2 000X000X01000XA
TR6-B-2-B-C-A-J-B-2 000X000X01000XX
TR6-B-2-B-C-A-J-C-1 000X000X00100XX
TR6-B-2-B-C-A-J-C-1 000X000X00250XX
TR6-B-2-B-C-A-J-C-1 000X000X00300XX
TR6-B-2-B-C-A-J-D-1-F 000X000X00100XX
TR6-B-2-B-C-A-J-D-1-F 000X000X00250XX
TR6-B-2-B-C-A-J-D-1 000X000X00100XX
TR6-B-2-B-C-A-J-D-1 000X000X00150XX
TR6-B-2-B-C-A-J-D-1 000X000X00200XX
TR6-B-2-B-C-A-J-D-1 000X000X00250XX
TR6-B-2-B-C-A-J-D-1 000X000X00300XX
TR6-B-2-B-C-A-J-D-1 000X000X00400XX
TR6-B-2-B-C-A-J-D-1 000X000X00600XX
TR6-B-2-B-C-A-J-D-1 000X000X00800XX
TR6-B-2-B-C-A-J-D-2 000X000X00080XA
TR6-B-2-B-C-A-J-D-2 000X000X00100XX
TR6-B-2-B-C-A-J-D-2 000X000X00150XX
TR6-B-2-B-C-A-J-D-2 000X000X00160XX
TR6-B-2-B-C-A-J-D-2 000X000X00200XX
TR6-B-2-B-C-A-J-D-2 000X000X00400XX
TR6-B-2-B-C-A-J-D-2 000X000X00470XX
TR6-B-2-B-C-A-J-D-2 000X000X01000XX
TR6-B-2-B-C-A-K-D-1 000X000X00100XX
TR6-B-2-B-C-A-K-D-1 000X000X00120XX
TR6-B-2-B-C-A-K-D-1 000X000X00400XA
TR6-B-2-B-C-A-K-D-1 000X000X00500XA
TR6-B-2-B-C-A-K-D-1 000X000X00700XA
TR6-B-2-B-C-A-K-D-1 000X000X00800XA
TR6-B-2-B-C-A-K-D-2 000X000X00200XX
TR6-B-2-B-C-A-K-D-2 000X000X00400XX
TR6-B-2-B-C-B-I-B-2 000X000X00100XX
TR6-B-2-B-C-B-I-B-2 000X000X00150XX
TR6-B-2-B-C-C-H-B-1 000X000X00150XX
TR6-B-2-B-C-C-H-B-1 000X000X00300XX
TR6-B-2-B-C-C-H-B-2 000X000X00500XX
TR6-B-2-B-C-C-H-C-2 000X000X00320XX
TR6-B-2-B-C-C-H-D-2 000X000X00100XX
TR6-B-2-B-C-C-H-D-2 000X000X00200XX
TR6-B-2-B-C-C-I-A-1 000X000X00100XX
TR6-B-2-B-C-C-I-A-1 000X000X00200XX
TR6-B-2-B-C-C-I-B-1 000X000X00100XX
TR6-B-2-B-C-C-I-B-1 000X000X00120XX
TR6-B-2-B-C-C-I-B-1 000X000X00150XX
TR6-B-2-B-C-C-I-B-1 000X000X00200XX
TR6-B-2-B-C-C-I-B-1 000X000X00250XX
TR6-B-2-B-C-C-I-B-1 000X000X00350XX
TR6-B-2-B-C-C-I-B-1 000X000X00400XX
TR6-B-2-B-C-C-I-B-2-F 000X000X00200XX
TR6-B-2-B-C-C-I-C-1 000X000X00200XX
TR6-B-2-B-C-C-I-C-1 000X000X00400XX
TR6-B-2-B-C-C-I-C-2 000X000X00200XX
TR6-B-2-B-C-C-I-C-2 000X000X00400XX
TR6-B-2-B-C-C-I-D-1-F 000X000X00300XX
TR6-B-2-B-C-C-I-D-1 000X000X00050XX
TR6-B-2-B-C-C-I-D-1 000X000X00100XX
TR6-B-2-B-C-C-I-D-1 000X000X00150XA
TR6-B-2-B-C-C-I-D-1 000X000X00150XX
TR6-B-2-B-C-C-I-D-1 000X000X00200XA
TR6-B-2-B-C-C-I-D-1 000X000X00200XX
TR6-B-2-B-C-C-I-D-1 000X000X00250XX
TR6-B-2-B-C-C-I-D-1 000X000X00300XX
TR6-B-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00100XX
TR6-B-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00150XX
TR6-B-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00200XX
TR6-B-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00250XX
TR6-B-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00300XX
TR6-B-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00400XX
TR6-B-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00500XX
TR6-B-2-B-C-C-I-D-2 000X000X01000XX
TR6-B-2-B-C-C-J-B-1-F 000X000X00300XX
TR6-B-2-B-C-C-J-B-1 000X000X00200XX
TR6-B-2-B-C-C-J-B-1 000X000X00300XX