Gefran VietNam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, cảm biến áp suất Gefran, cảm biến vị trí Gefran, biến tần Gefran, máy phun ép nhựa Gefran

 

TR5-B-2-B-5-Q-I-B-3 050X000X00015XX
TR5-B-2-B-5-Q-I-B-3 050X000X00025XX
TR5-B-2-B-5-Q-I-B-3 060X000X00015XX
TR5-B-2-B-5-Q-I-B-3 060X000X00035XX
TR5-B-2-B-5-Q-I-B-3 100X000X00025XX
TR5-B-2-B-5-Q-I-O-3 020X000X00025XX
TR5-B-2-B-5-Q-I-P-3 025X000X00015XX
TR5-B-2-B-5-Q-I-Q-3 050B000X00025XX
TR5-B-2-B-5-Q-J-B-3 020X000X00010XX
TR5-B-2-B-5-Q-J-B-3 020X000X00015XX
TR5-B-2-B-5-Q-J-B-3 020X000X00035XX
TR5-B-2-B-5-Q-J-B-3 030X000X00010XX
TR5-B-2-B-5-Q-J-B-3 030X000X00035XX
TR5-B-2-B-5-Q-J-O-3 030X000X00010XX
TR5-B-2-B-5-Q-J-O-3 030X000X00015XX
TR5-B-2-B-5-Q-J-Q-3 010X000X00010XX
TR5-B-3-B-5-Q-I-B-3 020X000X00015XX
TR5-N-1-B-5-Q-H-B-1 050X000X00015XX
TR5-N-1-B-5-Q-J-Q-1 050X000X00035XX
TR5-N-2-B-2-Q-J-B-1 050X000X00010XX
TR5-N-2-B-3-Q-I-B-1 010X000X00035XX
TR5-N-2-B-3-Q-J-B-1 030X000X00010XA
TR5-N-2-B-3-Q-J-B-1 030X000X00035XX
TR5-N-2-B-5-Q-I-B-1 020X000X00015XX
TR5-N-2-B-5-Q-I-B-1 030X000X00020XX
TR5-N-2-B-5-Q-I-B-1 030X000X00025XX
TR5-N-2-B-5-Q-I-B-1 040B000X00035XA
TR5N-2-B-5-Q-J-B-1       020X000X00035XX
TR5N-2-B-5-Q-J-B-1 060X000X00025XX
TR5-N-2-B-5-Q-J-O-1 020X000X00010XX
TR5-N-3-A-5-Q-J-B-1 033X000X00010XX
TR5-N-3-B-5-Q-H-B-1 040X000X00015XX
TR5-N-3-B-5-Q-I-B-1 050X000X00015XX
TR5-N-3-B-5-Q-J-B-1 040X000X00010XX
TR5-N-3-B-5-Q-J-B-1 050X000X00010XX
TR5-V-1-B-5-Q-I-B-3 020X000X00015XX
TR5-V-2-A-2-Q-J-B-3 030X000X00010XA
TR5-V-2-B-2-Q-J-B-3 020X000X00010XX
TR5-V-2-B-2-Q-J-B-3 030X000X00010XX
TR5-V-2-B-3-Q-I-B-3 025X000X00035XX
TR5-V-2-B-5-Q-H-B-3 020X000X00015XX
TR5-V-2-B-5-Q-H-Q-3 050X000X00015XX
TR5-V-2-B-5-Q-I-B-3 020X000X00010XX
TR5-V-2-B-5-Q-I-B-3 020X000X00015XX
TR5-V-2-B-5-Q-I-Q-3 027X000X00025XA
TR5-V-2-B-5-Q-J-B-3 020X000X00010XX
TR5-V-2-B-5-Q-J-B-3 050X000X00010XX
TR6-A-1-A-B-A-I 000X000X01000XX
TR6-A-1-B-B-A-I 000X000X00100XX
TR6-A-1-B-B-A-I 000X000X00300XX
TR6-A-1-B-B-C-I 000X000X00300XX
TR6-A-1-B-C-A-I 000X000X00200XX
TR6-A-1-B-C-A-I 000X000X00600XA
TR6-A-1-B-C-A-I 000X000X00800XA
TR6-A-1-B-C-A-J 000X000X00200XX
TR6-A-1-B-C-A-J 000X000X00300XX
TR6-A-1-B-C-A-J 000X000X00400XX
TR6-A-2-A-C-A-I 000X000X00180XX
TR6-A-2-A-C-A-I 000X000X00250XX
TR6-A-2-A-C-A-J 000X000X00200XX
TR6-A-2-A-C-C-I 000X000X00100XA
TR6-A-2-B-B-A-H 000X000X00300XX
TR6-A-2-B-B-A-I 000X000X00135XX
TR6-A-2-B-B-A-I 000X000X00500XX
TR6-A-2-B-B-A-J 000X000X00230XX
TR6-A-2-B-B-A-J 000X000X00300XX
TR6-A-2-B-B-C-I 000X000X00100XX
TR6-A-2-B-B-C-I 000X000X00200XA
TR6-A-2-B-B-C-I 000X000X00200XX
TR6-A-2-B-B-C-I 000X000X00250XX
TR6-A-2-B-B-C-I 000X000X00300XX
TR6-A-2-B-B-C-I 000X000X00350XX
TR6-A-2-B-B-C-I 000X000X00600XX
TR6-A-2-B-B-C-J-0-0-F 000X000X00250XX
TR6-A-2-B-C-A-I 000X000X00100XX
TR6-A-2-B-C-A-I 000X000X00200XX
TR6-A-2-B-C-A-I 000X000X00230XX
TR6-A-2-B-C-A-I 000X000X00250XX
TR6-A-2-B-C-A-I 000X000X00300XX
TR6-A-2-B-C-A-I 000X000X00350XA
TR6-A-2-B-C-A-I 000X000X00400XX
TR6-A-2-B-C-A-I 000X000X00500XA
TR6-A-2-B-C-A-J-0-0-F 000X000X00230XX
TR6-A-2-B-C-A-J-0-0-F 000X000X00300XX
TR6-A-2-B-C-A-J 000X000X00050XX
TR6-A-2-B-C-A-J 000X000X00100XX
TR6-A-2-B-C-A-J 000X000X00150XA
TR6-A-2-B-C-A-J 000X000X00240XX
TR6-A-2-B-C-A-J 000X000X00250XX
TR6-A-2-B-C-A-J 000X000X00300XX
TR6-A-2-B-C-A-J 000X000X00350XX
TR6-A-2-B-C-A-J 000X000X00400XA
TR6-A-2-B-C-A-K-0-0-F 000X000X00150XA
TR6-A-2-B-C-A-K 000X000X00200XA
TR6-A-2-B-C-A-K 000X000X00500XA
TR6-A-2-B-C-B-I 000X000X00150XX
TR6-A-2-B-C-C-I-0-0-F 000X000X00200XX
TR6-A-2-B-C-C-I 000X000X00050XX
TR6-A-2-B-C-C-I 000X000X00100XX
TR6-A-2-B-C-C-I 000X000X00150XX
TR6-A-2-B-C-C-I 000X000X00200XA
TR6-A-2-B-C-C-I 000X000X00200XX
TR6-A-2-B-C-C-I 000X000X00250XX
TR6-A-2-B-C-C-I 000X000X00300XX
TR6-A-2-B-C-C-I 000X000X00350XX
TR6-A-2-B-C-C-I 000X000X00400XX
TR6-A-2-B-C-C-I 000X000X00500XX
TR6-A-2-B-C-C-I 000X000X00600XX
TR6-A-2-B-C-C-I 000X000X01000XX
TR6-A-2-B-C-C-J 000X000X00180XX
TR6-A-2-B-C-C-J 000X000X00200XA
TR6-A-2-B-C-C-J 000X000X00200XX
TR6-A-2-B-C-C-J 000X000X00300XX
TR6-A-2-B-C-C-J 000X000X00335XX
TR6-A-2-B-C-C-J 000X000X00365XX
TR6-A-2-B-C-C-J 000X000X00500XX
TR6-A-2-B-C-C-J 000X000X00800XX
TR6-A-2-B-C-C-K 000X000X00250XX
TR6-A-2-B-E-C-I 000X000X00300XX
TR6-A-2-B-E-C-J-0-0-F 000X000X00140XX
TR6-A-2-B-F-C-J 000X000X00100XX
TR6-A-3-B-B-C-I 000X000X00250XX
TR6-A-3-B-C-A-K-0-0-F 000X000X00350XX
TR6-A-3-B-C-C-I 000X000X00350XX
TR6-A-3-B-C-C-I 000X000X00600XX
TR6-A-4-A-C-A-J-0-0-F 000X000X00700XA
TR6-A-4-A-C-B-J-0-0-F 000X000X00230XX
TR6-A-4-A-C-B-J-0-0-F 000X000X00400XX
TR6-A-4-A-C-C-J 000X000X00400XA
TR6-A-4-A-C-C-J 000X000X00600XA
TR6-A-4-B-C-A-I 000X000X00200XX
TR6-A-4-B-C-A-J-0-0-F 000X000X00230XX
TR6-A-4-B-C-B-J-0-0-F 000X000X00230XX
TR6-A-4-B-C-C-I 000X000X00120XX
TR6-A-4-B-C-C-I 000X000X00200XX
TR6-A-4-B-C-C-J 000X000X00230XX
TR6-A-4-B-C-C-K 000X000X00250XA
TR6-A-4-B-C-C-K 000X000X00600XX
TR6-A-4-B-C-C-L-0-0-F 000X000X00400XA
TR6-A-5-B-C-F-J 000X000X00100XX
TR6-A-5-B-H-A-I 000X000X00200XA
TR6-B-1-A-A-A-H-D-1-F 000X000X00250XA
TR6-B-1-A-A-A-J-D-1-F 000X000X00300XA
TR6-B-1-A-C-A-I-B-1 000X000X00100XX
TR6-B-1-A-C-A-I-B-1 000X000X00150XX
TR6-B-1-A-C-A-I-B-1 000X000X00300XX
TR6-B-1-A-C-A-J-B-2 000X000X00530XX
TR6-B-1-A-C-C-I-A-1 000X000X00500XX
TR6-B-1-B-A-A-H-B-1-F 000X000X00050XX
TR6-B-1-B-A-A-J-B-2 000X000X00100XX