ABCD

Gefran VietNam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, cảm biến áp suất Gefran, cảm biến vị trí Gefran, biến tần Gefran, máy phun ép nhựa Gefran

 

TR1-A-2-B-5-A-E 020X000X00100XX
TR1-A-2-B-5-A-E 020X000X00150XX
TR1-A-2-B-5-A-E 030X000X00040XX
TR1-A-2-B-5-A-E 030X000X00050XX
TR1-A-2-B-5-A-E 030X000X00060XX
TR1-A-2-B-5-A-E 100X000X00100XX
TR1-A-2-B-5-A-F 010X000X00035XX
TR1-A-2-B-5-A-F 010X000X00050XA
TR1-A-2-B-5-A-F 010X000X00050XX
TR1-A-2-B-5-A-F 010X000X00100XA
TR1-A-2-B-5-A-F 010X000X00150XX
TR1-A-2-B-5-A-F 015X000X00050XX
TR1-A-2-B-5-A-F 020X000X00050XA
TR1-A-2-B-5-A-F 020X000X00050XX
TR1-A-2-B-5-A-F 020X000X00055XX
TR1-A-2-B-5-A-F 020X000X00100XX
TR1-A-2-B-5-A-F 030X000X00050XX
TR1-A-2-B-5-A-F 030X000X00060XX
TR1-A-2-B-5-A-F 030X000X00080XX
TR1-A-2-B-5-A-F 030X000X00100XX
TR1-A-2-B-5-A-F 060X000X00600XX
TR1-A-2-B-5-A-H 020X000G00100XX
TR1-A-2-B-5-A-H 020X000X00100XX
TR1-A-2-B-5-A-H 020X000X00150XX
TR1-A-2-B-5-A-H 030X000X00040XX
TR1-A-2-B-5-A-H 030X000X00050XA
TR1-A-2-B-5-A-H 030X000X00050XX
TR1-A-2-B-5-A-H 030X000X00060XX
TR1-A-2-B-5-A-H 030X000X00080XX
TR1-A-2-B-5-A-H 030X000X00100XA
TR1-A-2-B-5-A-H 030X000X00100XX
TR1-A-2-B-5-A-H 030X000X00150XX
TR1-A-2-B-5-A-H 050X000X00090XX
TR1-A-2-B-5-A-I-0-0-F 010X000X00050XX
TR1-A-2-B-5-A-I-0-0-F 030X000X00100XX
TR1-A-2-B-5-A-I-0-0-F 050X000X00100XX
TR1-A-2-B-5-A-I 010X000X00050XX
TR1-A-2-B-5-A-I 010X000X00100XX
TR1-A-2-B-5-A-I 010X000X00130XX
TR1-A-2-B-5-A-I 010X000X00200XX
TR1-A-2-B-5-A-I 015X000X00050XX
TR1-A-2-B-5-A-I 015X000X00100XX
TR1-A-2-B-5-A-I 020X000X00030XA
TR1-A-2-B-5-A-I 020X000X00050XA
TR1-A-2-B-5-A-I 020X000X00050XX
TR1-A-2-B-5-A-I 020X000X00060XX
TR1-A-2-B-5-A-I 020X000X00100XX
TR1-A-2-B-5-A-I 020X000X00130XA
TR1-A-2-B-5-A-I 020X000X00130XX
TR1-A-2-B-5-A-I 020X000X00150XX
TR1-A-2-B-5-A-I 020X000X00250XX
TR1-A-2-B-5-A-I 020X000X00300XA
TR1-A-2-B-5-A-I 025X000X00100XX
TR1-A-2-B-5-A-I 030X000X00050XX
TR1-A-2-B-5-A-I 030X000X00060XX
TR1-A-2-B-5-A-I 030X000X00080XX
TR1-A-2-B-5-A-I 030X000X00100XA
TR1-A-2-B-5-A-I 030X000X00100XX
TR1-A-2-B-5-A-I 030X000X00120XX
TR1-A-2-B-5-A-I 030X000X00150XX
TR1-A-2-B-5-A-I 040X000X00100XX
TR1-A-2-B-5-A-I 050X000X00050XX
TR1-A-2-B-5-A-I 050X000X00100XX
TR1-A-2-B-5-A-I 060X000X00070XA
TR1-A-2-B-5-A-I 070X000X00120XX
TR1-A-2-B-5-A-J-0-0-F 030X000X00200XA
TR1-A-2-B-5-A-J 010X000X00100XX
TR1-A-2-B-5-A-J 020X000X00400XX
TR1-A-2-B-5-A-J 025X000X00150XX
TR1-A-2-B-5-A-J 030X000X00050XX
TR1-A-2-B-5-A-J 030X000X00100XA
TR1-A-2-B-5-A-J 030X000X00100XX
TR1-A-2-B-5-A-J 030X000X00250XX
TR1-A-2-B-5-A-J 050X000X00300XX
TR1-A-2-B-5-A-J 050X000X00500XX
TR1-A-2-B-5-A-J 060X000X00300XX
TR1-A-2-B-6-A-E 010X000X00030XX
TR1-A-2-B-6-A-F 020X000X00065XX
TR1-A-2-B-6-A-F 020X000X00100XX
TR1-A-2-B-6-A-I 017X000X00100XX
TR1-A-2-B-6-A-I 020X000X00070XX
TR1-A-2-B-6-A-I 100X000X00100XX
TR1-A-3-B-1-A-I-0-0-F 020X000G00050XX
TR1-A-3-B-2-A-I-0-0-F 010X000X00100XX
TR1-A-3-B-2-A-J 025X000X00050XX
TR1-A-3-B-5-A-H 020X000X00050XA
TR1-A-5-B-5-A-I 010X000X00130XX
TR1-A-5-B-5-A-I 030X000X00100XX
TR1-B-1-A-1-A-E-D-1-F 050A000G01000XX
TR1-B-1-A-1-A-I-D-1 025X000X00050XX
TR1-B-1-A-1-A-I-D-1 025X000X00080XX
TR1-B-1-A-1-A-I-D-1 025X000X00200XX
TR1-B-1-A-3-A-J-C-1-F 020X000X00050XX
TR1-B-1-A-5-A-I-D-1 025X000X00300XX
TR1-B-1-A-5-A-J-C-1 025X000X00250XX
TR1-B-1-A-5-A-J-I-2 020X000G00100XX
TR1-B-1-B-1-A-H-B-1 030X000X00200XX
TR1-B-1-B-1-A-I-B-1 020X000X00075XA
TR1-B-1-B-1-A-I-B-1 030X000X00100XA
TR1-B-1-B-1-A-I-B-1 030X000X00100XX
TR1-B-1-B-1-A-J-B-1 020X000X00070XA
TR1-B-1-B-1-A-J-C-2 030X000X00100XX
TR1-B-1-B-2-A-I-A-1 030X000X00100XX
TR1-B-1-B-2-A-I-A-1 050X000X00100XX
TR1-B-1-B-2-A-I-A-1 050X000X00200XX
TR1-B-1-B-2-A-I-B-2 010X000X00075XX
TR1-B-1-B-3-A-E-B-1 010X000X00230XX
TR1-B-1-B-5-A-E-B-1 020X000X00300XX
TR1-B-1-B-5-A-F-A-1 020X000X00100XX
TR1-B-1-B-5-A-F-B-1 010X000X00050XX
TR1-B-1-B-5-A-H-A-1 020X000X00050XX
TR1-B-1-B-5-A-H-B-2 020X000X00200XA
TR1-B-1-B-5-A-I-A-1 010X000X00050XX
TR1-B-1-B-5-A-I-A-1 010X000X00100XX
TR1-B-1-B-5-A-I-A-1 010X000X00200XX
TR1-B-1-B-5-A-I-A-1 010X000X00500XX
TR1-B-1-B-5-A-I-A-1 020X000X00080XX
TR1-B-1-B-5-A-I-A-1 020X000X00350XX
TR1-B-1-B-5-A-I-B-1 010B000X00050XX
TR1-B-1-B-5-A-I-B-1 010X000X00050XX
TR1-B-1-B-5-A-I-B-1 020X000X00100XX
TR1-B-1-B-5-A-I-B-1 040X000X00100XX
TR1-B-1-B-5-A-I-B-2 030X000X00500XX
TR1-B-1-B-5-A-I-D-1 010X000X00100XX
TR1-B-1-B-5-A-I-D-1 030X000G00150XX
TR1-B-1-B-5-A-I-D-1 030X000X00150XX
TR1-B-1-B-5-A-J-C-1 010X000X00050XX
TR1-B-1-B-5-A-J-D-1 050X000X00400XX
TR1-B-2-A-1-A-E-B-1-F 020X000X00060XX
TR1-B-2-A-1-A-I-A-1-F 040X000G00100XX
TR1-B-2-A-1-A-I-B-1 010X000X00300XX
TR1-B-2-A-2-A-E-B-1 030X000X00100XA
TR1-B-2-A-2-A-I-B-1 020X000X00100XX
TR1-B-2-A-3-A-E-B-1-F 020X000X00060XX
TR1-B-2-A-3-A-I-B-1 020X000X00100XX
TR1-B-2-A-3-A-I-B-2 020X000X00100XX
TR1-B-2-A-3-A-I-D-2 020X000X00150XX
TR1-B-2-A-3-A-I-D-2 020X000X00200XX
TR1-B-2-A-5-A-E-B-1 005X000X00150XX
TR1-B-2-A-5-A-F-B-1 020X000X00050XA
TR1-B-2-A-5-A-I-B-1 020X000X00050XX
TR1-B-2-A-5-A-I-B-1 020X000X00060XX
TR1-B-2-A-5-A-I-B-1 020X000X00100XX
TR1-B-2-A-5-A-I-B-1 030X000X00065XX
TR1-B-2-A-5-A-I-D-1 050X000X00050XX
TR1-B-2-A-5-A-J-B-1 100X000X00200XX
TR1-B-2-A-5-A-J-D-2 020X000X00250XX
TR1-B-2-A-5-A-J-D-2 035X000X00250XX
TR1-B-2-A-5-A-J-I-1 020X000X00100XX
TR1-B-2-B-1-A-F-B-1 020X000X00250XX
TR1-B-2-B-1-A-H-B-1 040X000X00100XX
TR1-B-2-B-1-A-I-A-1-F 040X000X00100XX
TR1-B-2-B-1-A-I-A-1 012A000X00100XA
TR1-B-2-B-1-A-I-A-1 020A000X00100XA
TR1-B-2-B-1-A-I-A-1 020X000X00100XA
TR1-B-2-B-1-A-I-A-1 020X000X00100XX
TR1-B-2-B-1-A-I-B-1 020X000X00150XA
TR1-B-2-B-1-A-I-B-1 050X000X00150XX
TR1-B-2-B-1-A-I-B-1 050X000X00200XX
TR1-B-2-B-1-A-I-B-1 100X000X00100XX
TR1-B-2-B-1-A-I-D-2 020X000X00100XX
TR1-B-2-B-2-A-E-A-1 020X000X00050XA
TR1-B-2-B-2-A-E-A-2 050X000X00050XA
TR1-B-2-B-2-A-H-B-1 050X000X00100XX
TR1-B-2-B-2-A-I-A-1 010X000X00110XX
TR1-B-2-B-2-A-I-A-1 020X000X00050XX
TR1-B-2-B-2-A-I-A-1 020X000X00100XX
TR1-B-2-B-2-A-I-A-1 020X000X00150XX
TR1-B-2-B-2-A-I-A-1 040X000X00100XX
TR1-B-2-B-2-A-I-A-1 050X000X00200XX
TR1-B-2-B-2-A-I-B-1-F 020X000X00050XX
TR1-B-2-B-2-A-I-B-1-F 030X000X00150XA
TR1-B-2-B-2-A-I-B-1-F 050X000X00100XX
TR1-B-2-B-2-A-I-B-1-F 050X000X00250XX
TR1-B-2-B-2-A-I-B-1-F 100X000X00100XX
TR1-B-2-B-2-A-I-B-1 020X000X00050XX
TR1-B-2-B-2-A-I-B-1 020X000X00100XX
TR1-B-2-B-2-A-I-B-1 020X000X00130XA
TR1-B-2-B-2-A-I-B-1 020X000X00200XX
TR1-B-2-B-2-A-I-B-1 050X000X00200XX
TR1-B-2-B-2-A-I-B-1 050X000X00250XX
TR1-B-2-B-2-A-I-B-1 100X000X00100XX
TR1-B-2-B-2-A-I-B-2 015X000X00200XA
TR1-B-2-B-2-A-I-B-2 060X000X00080XX
TR1-B-2-B-2-A-I-C-1 100X000X00100XX
TR1-B-2-B-2-A-I-D-1 050X000X00060XX
TR1-B-2-B-2-A-I-D-2 100X000X00100XX
TR1-B-2-B-2-A-J-A-1 020X000X00100XX
TR1-B-2-B-2-A-J-B-1-F 030X000X00100XX
TR1-B-2-B-2-A-J-B-1 020X000X00060XX
TR1-B-2-B-2-A-J-B-1 030X000X00250XX
TR1-B-2-B-2-A-J-C-1 030X000X00300XX
TR1-B-2-B-2-A-J-D-1 020X000X00080XA
TR1-B-2-B-2-A-J-D-1 030X000X00100XX
TR1-B-2-B-3-A-I-B-1 010X000X00200XX
TR1-B-2-B-3-A-I-B-2-F 050X000X00250XX
TR1-B-2-B-3-A-I-C-1 025X000X00120XX
TR1-B-2-B-3-A-J-D-2 050X000X00070XX
TR1-B-2-B-3-A-J-D-2 050X000X00400XX
TR1-B-2-B-3-A-J-H-1 030X000X00060XX
TR1-B-2-B-5-A-E-B-1 010X000X00100XX
TR1-B-2-B-5-A-E-B-1 020X000X00120XX
TR1-B-2-B-5-A-E-B-1 030X000X00350XX
TR1-B-2-B-5-A-E-D-1 010X000X00070XX
TR1-B-2-B-5-A-F-B-1 020X000X00050XX
TR1-B-2-B-5-A-F-B-1 020X000X00100XX
TR1-B-2-B-5-A-F-B-1 020X000X00500XX
TR1-B-2-B-5-A-F-B-1 020X000X01000XX
TR1-B-2-B-5-A-F-H-1 020X000X00060XX
TR1-B-2-B-5-A-F-H-1 030X000X00050XX
TR1-B-2-B-5-A-H-B-1 020X000X00050XX
TR1-B-2-B-5-A-H-B-1 030X000X00050XX
TR1-B-2-B-5-A-I-A-1-F 010X000X00050XX
TR1-B-2-B-5-A-I-A-1-F 020X000X00050XA
TR1-B-2-B-5-A-I-A-1-F 020X000X00050XX
TR1-B-2-B-5-A-I-A-1-F 020X000X00200XX
TR1-B-2-B-5-A-I-A-1-F 040X000X00050XX
TR1-B-2-B-5-A-I-A-1 010X000X00100XX
TR1-B-2-B-5-A-I-A-1 020X000X00050XX
TR1-B-2-B-5-A-I-A-1 020X000X00100XX
TR1-B-2-B-5-A-I-A-1 020X000X00600XX
TR1-B-2-B-5-A-I-A-1 030X000X00100XX
TR1-B-2-B-5-A-I-A-1 040X000X00100XX
TR1-B-2-B-5-A-I-A-1 040X000X00200XX
TR1-B-2-B-5-A-I-A-1 040X000X00350XX
TR1-B-2-B-5-A-I-A-1 090X000X00200XX
TR1-B-2-B-5-A-I-B-1-F 010X000X00150XX
TR1-B-2-B-5-A-I-B-1-F 020X000X00100XX
TR1-B-2-B-5-A-I-B-1-F 030X000X00150XX
TR1-B-2-B-5-A-I-B-1-F 050X000X00100XX
TR1-B-2-B-5-A-I-B-1-F 060X000X00100XX
TR1-B-2-B-5-A-I-B-1 010X000X00100XX
TR1-B-2-B-5-A-I-B-1 010X000X00150XX
TR1-B-2-B-5-A-I-B-1 020X000X00050XX
TR1-B-2-B-5-A-I-B-1 020X000X00060XX
TR1-B-2-B-5-A-I-B-1 020X000X00100XX
TR1-B-2-B-5-A-I-B-1 020X000X00150XX
TR1-B-2-B-5-A-I-B-1 020X000X00250XX
TR1-B-2-B-5-A-I-B-1      025X000X00100XA
TR1-B-2-B-5-A-I-B-1 025X000X00100XX
TR1-B-2-B-5-A-I-B-1 030X000X00050XX
TR1-B-2-B-5-A-I-B-1 030X000X00100XX
TR1-B-2-B-5-A-I-B-1 030X000X00120XX
TR1-B-2-B-5-A-I-B-1 030X000X00150XX
TR1-B-2-B-5-A-I-B-1 030X000X00250XX
TR1-B-2-B-5-A-I-B-1 040X000X00130XX
TR1-B-2-B-5-A-I-B-1 050X000X00100XA
TR1-B-2-B-5-A-I-B-1 050X000X00100XX
TR1-B-2-B-5-A-I-B-1 050X000X00150XX
TR1-B-2-B-5-A-I-B-1 050X000X00250XX