Gefran VietNam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, cảm biến áp suất Gefran, cảm biến vị trí Gefran, biến tần Gefran, máy phun ép nhựa Gefran

 

TRI-B-2-B-0-C-I 000X000X00180XX
TRI-B-2-B-0-C-I 000X000X00300XX
TRI-B-2-B-0-C-I 000X000X00335XX
TRI-B-2-B-0-C-I 000X000X00360XA
TRI-B-2-B-0-C-I 000X000X00435XX
TRI-B-2-B-0-C-I 000X000X00500XX
TRI-B-2-B-0-C-I 000X000X00700XX
TRI-B-2-C-0-C-I 000X000X00450XX
TRI-B-2-C-0-C-I 000X000X00550XX
TRI-B-2-C-0-C-I 000X000X00800XX
TRI-B-3-B-0-C-I 000X000X00375XA
TRI-B-4-A-0-C-I 000X000X00425XX
TRI-B-4-B-0-C-G 000X000X00200XX
TRI-B-4-B-0-C-I 000X000X00155XX
TRI-B-4-B-0-C-I 000X000X00180XX
TRI-B-4-B-0-C-I 000X000X00200XX
TRI-B-4-B-0-C-I 000X000X00315XX
TRI-B-4-B-0-C-I 000X000X00355XX
TRI-B-5-A-0-C-I 000X000X00100XX
TRM-CC-2-A-0-A-0-T-D 050X000X00005XX
TRM-CC-2-C-0-A-0-T-F 050X000X00005XX
TRM-CE-1-B-0-A-0-T-F 080X000X00010XX
TRM-CE-1-B-0-D-0-T-L 000X000X00010XX
TRM-CE-2-A-0-A-0-T-H 000X050X00020XA
TRM-CE-2-A-0-D-0-T-M 000X000X00010XA
TRM-CE-2-A-5-A-0-T-A 020X000X00010XA
TRM-CE-2-A-5-A-0-T-A 020X000X00015XA
TRM-CE-2-A-5-A-0-T-A 030X000X00010XX
TRM-CE-2-B-5-D-0-S-A 020X000X00015XA
TRM-CP-1-A-5-A-0-T-B 010X000X00000XA
TRM-CP-1-B-0-D-0-T-M 000X000X00000XX
TRM-CP-2-A-0-D-0-T-I 000X000X00000XX
TRM-CP-2-A-0-D-0-T-I 000X000X00000XA
TRM-CP-2-A-0-D-0-T-M 000X000X00000XX
TRM-CP-2-A-0-D-0-T-M 000X000X00000XA
TRM-CP-2-A-5-D-0-S-A 010X000X00000XA
TRM-CP-2-B-0-A-0-T-H 000X010X00000XA
TRM-CP-2-B-0-D-0-T-M 000X000X00000XX
TRM-CP-2-B-5-A-0-T-A 050X000X00000XX
TRM-CP-5-B-0-D-0-S-I 000X000X00000XX
TRM-CP-5-B-0-D-0-S-L 000X000X00000XX
TRM-CP-5-B-0-D-0-S-M 000X000X00000XX
TRM-CP-5-B-0-D-0-S-N 000X000X00000XX
TRM-GF-2-B-0-D-0-S-I 000X000X00025XX
TRM-GF-2-B-0-D-0-T-I 000X000X00005XX
TRM-GF-2-B-0-D-0-T-I       000X0X00020XX
TRM-GF-5-A-5-D-0-S-A 040X000X00015XA
TR1-A-1-A-1-A-I-0-0-F 010X000X00100XX
TR1-A-1-A-1-A-J 010X000X00100XX
TR1-A-1-A-2-A-H-0-0-F 030B000G00070XX
TR1-A-1-A-3-A-I 050X000X00500XX
TR1-A-1-A-5-A-H 030X000X00050XA
TR1-A-1-A-5-A-J 020X000X00400XX
TR1-A-1-B-1-A-I-0-0-F 020X000X00100XX
TR1-A-1-B-1-A-I 010X000X00100XA
TR1-A-1-B-1-A-I 010X000X00200XA
TR1-A-1-B-1-A-I 012X000G00100XA
TR1-A-1-B-2-A-E 010X000X00050XA
TR1-A-1-B-2-A-F 030X000X00050XX
TR1-A-1-B-2-A-H 040X000X00050XA
TR1-A-1-B-2-A-I 015X000X00050XX
TR1-A-1-B-2-A-I 020X000X00050XX
TR1-A-1-B-2-A-I 050X000X00050XX
TR1-A-1-B-3-A-F 010X000X00060XX
TR1-A-1-B-3-A-I 010X000X00090XX
TR1-A-1-B-5-A-E 020X000X00060XX
TR1-A-1-B-5-A-F 010X000X00060XX
TR1-A-1-B-5-A-F 015X000X00050XX
TR1-A-1-B-5-A-F 020X000X00050XX
TR1-A-1-B-5-A-F 020X000X00060XA
TR1-A-1-B-5-A-F 020X000X00300XX
TR1-A-1-B-5-A-F 030X000X00050XX
TR1-A-1-B-5-A-F 030X000X00060XX
TR1-A-1-B-5-A-F 030X000X00080XX
TR1-A-1-B-5-A-F 050X000X00150XX
TR1-A-1-B-5-A-F 060X000X00100XX
TR1-A-1-B-5-A-F 060X000X00600XX
TR1-A-1-B-5-A-H-0-0-F 010X000X00050XX
TR1-A-1-B-5-A-H 020X000X00050XX
TR1-A-1-B-5-A-H 030X000X00040XX
TR1-A-1-B-5-A-H 030X000X00080XX
TR1-A-1-B-5-A-H 030X000X00100XX
TR1-A-1-B-5-A-H 030X000X00600XX
TR1-A-1-B-5-A-I 008X000X00220XX
TR1-A-1-B-5-A-I 010X000X00100XX
TR1-A-1-B-5-A-I 015X000X00050XX
TR1-A-1-B-5-A-I 030X000X00050XA
TR1-A-1-B-5-A-I 030X000X00050XX
TR1-A-1-B-5-A-I 030X000X00060XX
TR1-A-1-B-5-A-I 030X000X00070XX
TR1-A-1-B-5-A-I 030X000X00080XX
TR1-A-1-B-5-A-I 030X000X00100XX
TR1-A-1-B-5-A-I 040X000X00100XX
TR1-A-1-B-5-A-I 050X000X00050XX
TR1-A-1-B-5-A-J 020X000X00050XX
TR1-A-1-B-5-A-J 030X000X00050XX
TR1-A-1-B-5-A-J 030X000X00080XX
TR1-A-2-A-1-A-H 040X000X00100XX
TR1-A-2-A-1-A-I 020X000X00100XA
TR1-A-2-A-1-A-I 030X000X00100XX
TR1-A-2-A-1-A-J 020X000X00060XA
TR1-A-2-A-2-A-H 010X000X00200XX
TR1-A-2-A-2-A-H 020X000X00070XX
TR1-A-2-A-2-A-H 030X000X00100XA
TR1-A-2-A-2-A-H 050X000X00100XX
TR1-A-2-A-2-A-I 010X000X00800XA
TR1-A-2-A-2-A-I 050X000X00100XX
TR1-A-2-A-2-A-I 100X000X00100XA
TR1-A-2-A-3-A-I 010X000X00100XX
TR1-A-2-A-3-A-I 020X000X00060XX
TR1-A-2-A-3-A-I 020X000X00100XX
TR1-A-2-A-3-A-I 050X000X00500XX
TR1-A-2-A-5-A-E 015X000X00050XX
TR1-A-2-A-5-A-F 020X000X00050XX
TR1-A-2-A-5-A-H 030X000X00100XX
TR1-A-2-A-5-A-I 020X000X00100XX
TR1-A-2-A-5-A-I 030X000X00050XX
TR1-A-2-A-5-A-I 030X000X00100XA
TR1-A-2-A-5-A-I 030X000X00100XX
TR1-A-2-A-5-A-I 050X000X00100XA
TR1-A-2-A-6-A-F 050X000X00080XX
TR1-A-2-A-6-A-H-0-0-F 050X000X00100XX
TR1-A-2-A-6-A-H 015X000X00150XX
TR1-A-2-A-6-A-H 020X000X00100XX
TR1-A-2-B-1-A-E 050X000X00050XX
TR1-A-2-B-1-A-H 020X000X00100XX
TR1-A-2-B-1-A-H 030X000X00100XA
TR1-A-2-B-1-A-H 030X000X00100XX
TR1-A-2-B-1-A-H 040X000X00100XX
TR1-A-2-B-1-A-I-0-0-F 030X000X00030XX
TR1-A-2-B-1-A-I-0-0-F 030X000X00050XX
TR1-A-2-B-1-A-I 010X000X00100XX
TR1-A-2-B-1-A-I 012X000X00100XA
TR1-A-2-B-1-A-I 012X000X00100XX
TR1-A-2-B-1-A-I 020X000X00100XA
TR1-A-2-B-1-A-I 020X000X00100XX
TR1-A-2-B-1-A-I 020X000X01000XX
TR1-A-2-B-1-A-I 025X000X00050XX
TR1-A-2-B-1-A-I 030X000X00050XA
TR1-A-2-B-1-A-I 030X000X00100XA
TR1-A-2-B-1-A-I 040X000X00030XX
TR1-A-2-B-1-A-I 050X000X00100XX
TR1-A-2-B-1-A-I 050X000X01000XX
TR1-A-2-B-1-A-J-0-0-F 050X000X00050XA
TR1-A-2-B-1-A-J 012X000X00100XX
TR1-A-2-B-1-A-J 020X000X00200XA
TR1-A-2-B-1-A-J 020X000X00300XA
TR1-A-2-B-2-A-E 005X000X00100XX
TR1-A-2-B-2-A-E 010X000X00050XA
TR1-A-2-B-2-A-E 020X000X00050XA
TR1-A-2-B-2-A-E 030X000X00050XX
TR1-A-2-B-2-A-E 050X000X00050XX
TR1-A-2-B-2-A-E 100X000X00100XX
TR1-A-2-B-2-A-F 005X000X00050XX
TR1-A-2-B-2-A-F 020X000X00050XX
TR1-A-2-B-2-A-F 025X000X00150XX
TR1-A-2-B-2-A-F          030X000X00100XA
TR1-A-2-B-2-A-F 050X000X00050XX
TR1-A-2-B-2-A-F 050X000X00100XX
TR1-A-2-B-2-A-H 010X000X00050XX
TR1-A-2-B-2-A-H 030X000X00100XX
TR1-A-2-B-2-A-H 030X000X00120XX
TR1-A-2-B-2-A-I-0-0-F 010X000X00100XA
TR1-A-2-B-2-A-I-0-0-F 010X000X00100XX
TR1-A-2-B-2-A-I-0-0-F 020X000X00225XX
TR1-A-2-B-2-A-I 010X000X00100XX
TR1-A-2-B-2-A-I 015X000X00050XX
TR1-A-2-B-2-A-I 015X000X00100XX
TR1-A-2-B-2-A-I 020X000X00040XX
TR1-A-2-B-2-A-I 020X000X00050XX
TR1-A-2-B-2-A-I 020X000X00100XX
TR1-A-2-B-2-A-I 020X000X00135XX
TR1-A-2-B-2-A-I 020X000X00150XA
TR1-A-2-B-2-A-I 040X000X00150XX
TR1-A-2-B-2-A-I 025X000X00150XX
TR1-A-2-B-2-A-I 030X000X00050XX
TR1-A-2-B-2-A-I 030X000X00090XX
TR1-A-2-B-2-A-I 030X000X00100XX
TR1-A-2-B-2-A-I 030X000X00200XX
TR1-A-2-B-2-A-I 030X000X00510XX
TR1-A-2-B-2-A-I 040X000X00100XX
TR1-A-2-B-2-A-I 040X000X00130XX
TR1-A-2-B-2-A-I 050X000X00100XX
TR1-A-2-B-2-A-I 100X000X00100XX
TR1-A-2-B-2-A-I 200X000X00100XX
TR1-A-2-B-2-A-J 010X000X00050XA
TR1-A-2-B-2-A-J 025X000X00150XX
TR1-A-2-B-2-A-J 030X000X00200XX
TR1-A-2-B-3-A-H 005X000X00120XX
TR1-A-2-B-3-A-I-0-0-F 030X000X00100XX
TR1-A-2-B-3-A-I-0-0-F 050X000X00060XX
TR1-A-2-B-3-A-I 005X000X00150XX
TR1-A-2-B-3-A-I 010X000X00070XX
TR1-A-2-B-3-A-I 010X000X00150XX
TR1-A-2-B-3-A-I 010X000X00700XX
TR1-A-2-B-3-A-I 020X000X00050XX
TR1-A-2-B-3-A-I 030X000X00100XX
TR1-A-2-B-3-A-I 050X000X00200XX
TR1-A-2-B-5-A-E 010X000X00050XX
TR1-A-2-B-5-A-E 020X000X00050XX