Gefran VietNam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, cảm biến áp suất Gefran, cảm biến vị trí Gefran, biến tần Gefran, máy phun ép nhựa Gefran

 

TR6-D-2-B-C-C-J-B-2 000X000X00300XX
TR6-D-2-B-C-C-J-B-2 000X000X00800XX
TR6-D-2-B-C-C-J-C-2 000X000X00200XX
TR6-D-2-B-C-C-J-C-2 000X000X00300XX
TR6-D-2-B-C-C-J-D-2-F 000X000X00150XA
TR6-D-2-B-C-C-J-D-2-F 000X000X00250XA
TR6-D-2-B-C-C-J-D-2 000X000X00060XX
TR6-D-2-B-C-C-J-D-2 000X000X00100XX
TR6-D-2-B-C-C-J-D-2 000X000X00110XX
TR6-D-2-B-C-C-J-D-2 000X000X00150XA
TR6-D-2-B-C-C-J-D-2 000X000X00150XX
TR6-D-2-B-C-C-J-D-2 000X000X00180XX
TR6-D-2-B-C-C-J-D-2 000X000X00185XX
TR6-D-2-B-C-C-J-D-2 000X000X00200XA
TR6-D-2-B-C-C-J-D-2 000X000X00245XX
TR6-D-2-B-C-C-J-D-2 000X000X00260XX
TR6-D-2-B-C-C-J-D-2 000X000X00285XX
TR6-D-2-B-C-C-J-D-2 000X000X00340XA
TR6-D-2-B-C-C-J-D-2 000X000X00370XX
TR6-D-2-B-C-C-J-D-2 000X000X00400XA
TR6-D-2-B-C-C-J-D-2 000X000X00400XX
TR6-D-2-B-C-C-J-D-2 000X000X00500XX
TR6-D-2-B-C-C-J-D-2 000X000X00800XX
TR6-D-2-B-C-C-K-C-2 000X000X00065XX
TR6-D-2-B-C-C-K-C-2 000X000X00130XX
TR6-D-2-B-C-C-K-D-2-F 000X000X00250XX
TR6-D-2-B-C-C-K-D-2 000X000X00150XX
TR6-D-2-B-C-C-K-D-2 000X000X00500XX
TR6-D-2-B-C-C-L-D-2 000X000X00150XX
TR6-D-2-B-F-C-I-D-2 000X000X00150XX
TR6-D-2-B-F-C-I-D-2 000X000X00200XX
TR6-D-2-B-H-C-I-D-2 000X000X00400XX
TR6-D-2-B-H-C-I-J-2 000X000X00180XX
TR6-D-2-B-H-C-J-D-2 000X000X00100XX
TR6-D-2-C-C-C-I-B-2 000X000X00068XX
TR6-D-2-C-C-C-I-B-2 000X000X00188XX
TR6-D-2-C-C-C-I-B-2 000X000X00200XX
TR6-D-2-C-C-C-I-C-2 000X000X00150XX
TR6-D-3-B-B-C-I-B-2 000X000X00250XX
TR6-D-3-B-B-C-I-D-2 000X000X00125XX
TR6-D-3-B-B-C-I-D-2 000X000X00200XX
TR6-D-3-B-B-C-I-D-2 000X000X00215XX
TR6-D-3-B-B-C-J-B-2 000X000X00250XX
TR6-D-3-B-C-A-I-D-2 000X000X00300XX
TR6-D-3-B-C-A-J-D-2-F 000X000X00090XA
TR6-D-3-B-C-C-I-D-2 000X000X00100XX
TR6-D-4-A-C-C-I-J-2 000X000X00100XX
TR6-D-4-A-C-C-I-J-2 000X000X00200XX
TR6-D-4-B-C-A-I-D-2 000X000X00200XX
TR6-D-4-B-C-A-J-B-2 000X000X00500XX
TR6-D-4-B-C-A-J-D-2-F 000X000X00400XX
TR6-D-4-B-C-A-K-D-2 000X000X00300XX
TR6-D-4-B-C-C-I-B-2 000X000X00100XX
TR6-D-4-B-C-C-I-D-2 000X000X00100XX
TR6-D-4-B-C-C-J-D-2 000X000X00080XA
TR6-D-4-B-C-C-K-D-2 000X000X00250XA
TR6-D-4-B-C-C-L-D-2 000X000X00150XX
TR6-D-4-C-C-A-J-D-2 000X000X00100XX
TR6-D-4-C-C-C-I-D-2 000X000X00300XX
TR6-D-5-B-B-A-J-B-2 000X000X00100XA
TR6-D-5-B-C-C-I-D-2 000X000X00050XX
TR6-E-2-B-C-A-I-D-2 000X050X00100XX
TR6-E-2-B-C-C-J-D-2 000X050X00200XX
TR6-E-2-B-C-C-J-D-2 000X060X00200XA
TR6-E-4-B-C-A-I-D-2 000X050X00100XX
TR6M-A-1-B-C-C-I 000X000X00100XX
TR6M-A-1-B-C-C-I 000X000X00200XX
TR6M-A-2-A-C-C-G 000X000X00250XX
TR6M-A-2-A-C-C-I 000X000X00600XA
TR6M-A-2-A-H-C-I 000X000X00900XX
TR6M-A-2-B-B-C-E 000X000X00200XA
TR6M-A-2-B-B-C-E 000X000X00240XX
TR6M-A-2-B-B-C-G 000X000X01200XX
TR6M-A-2-B-B-C-I 000X000X00100XX
TR6M-A-2-B-B-C-I 000X000X00170XX
TR6M-A-2-B-C-C-G 000X000X00200XX
TR6M-A-2-B-C-C-I 000X000X00200XX
TR6M-A-2-B-C-C-I 000X000X00250XX
TR6M-A-2-B-C-C-I 000X000X00300XX
TR6M-A-2-B-C-C-I 000X000X00435XX
TR6M-A-2-B-C-C-I 000X000X01200XX
TR6M-A-2-B-C-C-I 000X000X02000XX
TR6M-A-2-B-E-C-I 000X000X01100XX
TR6M-B-1-A-A-C-E-B-1 000X000X00100XA
TR6M-B-1-B-A-C-E-B-1 000X000X00130XA
TR6M-B-1-B-A-C-E-B-1 000X000X00150XA
TR6M-B-1-B-A-C-E-B-1 000X000X00400XA
TR6M-B-1-B-A-C-E-B-1 000X000X00430XA
TR6M-B-1-B-A-C-E-B-1 000X000X00500XX
TR6M-B-1-B-B-C-I-D-2 000X000X00200XA
TR6M-B-1-B-C-C-I-B-1 000X000X00200XX
TR6M-B-1-B-C-C-I-B-2 000X000X01800XX
TR6M-B-1-B-C-C-I-D-1 000X000X00200XX
TR6M-B-1-B-C-C-I-D-2 000X000X00250XX
TR6M-B-2-A-B-C-G-A-2 000X000X00100XX
TR6M-B-2-A-B-C-I-B-1 000X000X01200XX
TR6M-B-2-A-C-C-G-B-2 000X000X02000XX
TR6M-B-2-A-C-C-I-B-2 000X000X00250XA
TR6M-B-2-A-C-C-I-D-1 000X000X00250XX
TR6M-B-2-A-C-C-I-D-1 000X000X00300XA
TR6M-B-2-A-C-C-I-D-2 000X000X00200XX
TR6M-B-2-A-C-C-I-D-2 000X000X00500XX
TR6M-B-2-B-B-C-E-B-2 000X000X00200XX
TR6M-B-2-B-B-C-E-H-1 000X000X00200XX
TR6M-B-2-B-B-C-I-C-2 000X000X00100XA
TR6M-B-2-B-B-C-I-D-1 000X000X00250XX
TR6M-B-2-B-B-C-I-D-1 000X000X00350XX
TR6M-B-2-B-B-C-I-D-2 000X000X00200XX
TR6M-B-2-B-C-C-E-B-1 000X000X00100XX
TR6M-B-2-B-C-C-E-B-1 000X000X00300XX
TR6M-B-2-B-C-C-E-D-1 000X000X00700XX
TR6M-B-2-B-C-C-G-B-1 000X000X00100XX
TR6M-B-2-B-C-C-G-B-1 000X000X00200XX
TR6M-B-2-B-C-C-G-H-2 000X000X00130XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-A-1 000X000X00200XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-B-1 000X000X00100XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-B-1 000X000X00120XA
TR6M-B-2-B-C-C-I-B-1 000X000X00120XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-B-1 000X000X00135XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-B-1 000X000X00140XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-B-1 000X000X00150XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-B-1 000X000X00200XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-B-1 000X000X00400XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-B-1 000X000X00500XA
TR6M-B-2-B-C-C-I-B-1 000X000X00500XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-B-1 000X000X02000XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-B-1 000X000X02100XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-B-2 000X000X00100XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-B-2 000X000X00120XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-B-2 000X000X00130XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-B-2 000X000X00150XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-B-2 000X000X00200XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-B-2 000X000X00250XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-B-2 000X000X00300XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-B-2 000X000X00350XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-B-2 000X000X00400XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-B-2 000X000X00430XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-B-2 000X000X00500XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-B-2 000X000X00700XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-B-2 000X000X01000XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-C-1 000X000X00200XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-C-1 000X000X00300XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-C-1 000X000X00400XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-C-1 000X000X00600XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-C-1 000X000X00800XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-C-1 000X000X00900XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-C-1 000X000X02500XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-C-2 000X000X00100XA
TR6M-B-2-B-C-C-I-D-1 000X000X00100XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-D-1 000X000X00150XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-D-1 000X000X00200XA
TR6M-B-2-B-C-C-I-D-1 000X000X00200XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-D-1 000X000X00250XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-D-1 000X000X00300XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-D-1 000X000X00400XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-D-1 000X000X00500XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-D-1 000X000X00530XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-D-1 000X000X00700XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-D-1 000X000X00900XA
TR6M-B-2-B-C-C-I-D-1 000X000X00900XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-D-1 000X000X01900XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00100XA
TR6M-B-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00170XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00200XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00250XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00300XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00340XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00400XA
TR6M-B-2-B-C-C-I-D-2 000X000X01800XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-J-2 000X000X00250XX
TR6M-B-2-B-C-C-I-J-2 000X000X01000XX
TR6M-B-2-B-F-C-I-B-2 000X000X01000XA
TR6M-B-2-B-F-C-I-D-1 000X000X00150XA
TR6M-B-2-B-F-C-I-J-2 000X000X00150XX
TR6M-B-2-B-F-C-I-J-2 000X000X00250XX
TR6M-B-2-B-H-C-I-D-2 000X000X00300XX
TR6M-B-4-A-C-C-I-A-2 000X000X00500XX
TR6M-B-4-A-C-C-I-D-1 000X000X00200XX
TR6M-B-4-B-C-C-I-B-1 000X000X00250XX
TR6M-B-4-B-C-C-I-C-1 000X000X00200XX
TR6M-B-4-B-C-C-I-D-1 000X000X00250XX
TR6M-B-4-B-C-C-I-D-2 000X000X00300XX
TR6M-B-4-B-C-C-I-D-2 000X000X00350XX
TR6M-B-4-B-C-C-I-J-2 000X000X00500XX
TR6M-D-1-B-C-C-I-B-2 000X000X00200XX
TR6M-D-1-B-C-C-I-D-2 000X000X00180XX
TR6M-D-1-B-C-C-I-H-2 000X000X00100XX
TR6M-D-2-A-C-C-E-D-2 000X000X00200XX
TR6M-D-2-B-C-C-E-D-2 000X000X03000XA
TR6M-D-2-B-C-C-E-D-2 000X000X03000XX
TR6M-D-2-B-C-C-I-B-2 000X000X00200XA
TR6M-D-2-B-C-C-I-B-2 000X000X00100XX
TR6M-D-2-B-C-C-I-B-2 000X000X00150XX
TR6M-D-2-B-C-C-I-B-2 000X000X00200XX
TR6M-D-2-B-C-C-I-B-2 000X000X00300XX
TR6M-D-2-B-C-C-I-B-2 000X000X00500XX
TR6M-D-2-B-C-C-I-C-2 000X000X00150XX
TR6M-D-2-B-C-C-I-C-2 000X000X00200XX
TR6M-D-2-B-C-C-I-C-2 000X000X00250XX
TR6M-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00055XX