CTE TECH Vietnam, CTE TECH Việt Nam, Thiết bị CTE TECH Vietnam Chính Hãng Giá Tốt, WD122R, 2WD-241R, GPE-24NTS Voltage Transformer  CTE TECH Vietnam, Biến dòng  CTE TECH Việt Nam

100% Korea Origin

CTE TECH Vietnam

Model : WD122R Biến dòng

Thông số dòng điện: 12/28/75kV, 1000/1A, 30VA, PX (Vk>=280V, Rct <=7.5ohm), 50kA/s 50Hz,

100% Korea Origin

CTE TECH Vietnam

Model : 2WD-241R Biến dòng

Thông số dòng điện: 12/28/75kV, 1000/1A, 30VA, PX (Vk>=280V, Rct <=7.5ohm), 50kA/s 50Hz,

100% Korea Origin

CTE TECH Vietnam

Model : GPE-24NTS Biến dòng

Thông số dòng điện: 12/28/75kV, 1000/1A, 30VA, PX (Vk>=280V, Rct <=7.5ohm), 50kA/s 50Hz,