Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T20-1500H - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T20-1500H, 68010215, MLC500T20-1650H, 68010216, MLC500T20-1800H, 68010218, MLC500T30-300H, 68010303, MLC500T30-450H, 68010304, MLC500T30-600H, 68010306, MLC500T30-750H, 68010307, MLC500T30-900H, 68010309, MLC500T30-1050H, 68010310, MLC500T30-1200H, 68010312

Combination product

MLC520R20-1500H

Part no.: 68012215
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1500H

Part no.: 68010215
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-1650H

Part no.: 68012216
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1650H

Part no.: 68010216
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-1800H

Part no.: 68012218
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1800H

Part no.: 68010218
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-300H

Part no.: 68012303
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-300H

Part no.: 68010303
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-450H

Part no.: 68012304
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-450H

Part no.: 68010304
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-600H

Part no.: 68012306
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-600H

Part no.: 68010306
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-750H

Part no.: 68012307
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-750H

Part no.: 68010307
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-900H

Part no.: 68012309
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-900H

Part no.: 68010309
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-1050H

Part no.: 68012310
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1050H

Part no.: 68010310
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-1200H

Part no.: 68012312
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1200H

Part no.: 68010312
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T20-1500H, 68010215, MLC500T20-1650H, 68010216, MLC500T20-1800H, 68010218, MLC500T30-300H, 68010303, MLC500T30-450H, 68010304, MLC500T30-600H, 68010306, MLC500T30-750H, 68010307, MLC500T30-900H, 68010309, MLC500T30-1050H, 68010310, MLC500T30-1200H, 68010312, MLC520R20-1500H, 68012215, MLC520R20-1650H, 68012216, MLC520R20-1800H, 68012218, MLC520R30-300H, 68012303, MLC520R30-450H, 68012304, MLC520R30-600H, 68012306, MLC520R30-750H, 68012307, MLC520R30-900H, 68012309, MLC520R30-1050H, 68012310, MLC520R30-1200H, 68012312