Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T14-750H/A - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T14-750H/A, 68016107, MLC500T14-900H/A, 68016109, MLC500T14-1050H/A, 68016110, MLC500T14-1200H/A, 68016112, MLC500T14-1350H/A, 68016113, MLC500T14-1500H/A, 68016115, MLC500T14-1650H/A, 68016116, MLC500T14-1800H/A, 68016118, MLC500T20-225H/A, 68016202, MLC500T20-300H/A, 68016203

Combination product

MLC510R14-750H/A

Part no.: 68017107
Safety light curtain receiver
    14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-750H/A

Part no.: 68016107
Safety light curtain transmitter
  0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R14-900H/A

Part no.: 68017109
Safety light curtain receiver
    14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-900H/A

Part no.: 68016109
Safety light curtain transmitter
  0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R14-1050H/A

Part no.: 68017110
Safety light curtain receiver
    14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1050H/A

Part no.: 68016110
Safety light curtain transmitter
  0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R14-1200H/A

Part no.: 68017112
Safety light curtain receiver
    14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1200H/A

Part no.: 68016112
Safety light curtain transmitter
  0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R14-1350H/A

Part no.: 68017113
Safety light curtain receiver
    14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1350H/A

Part no.: 68016113
Safety light curtain transmitter
  0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

 

Combination product

MLC510R14-1500H/A

Part no.: 68017115
Safety light curtain receiver
    14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1500H/A

Part no.: 68016115
Safety light curtain transmitter
  0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R14-1650H/A

Part no.: 68017116
Safety light curtain receiver
    14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1650H/A

Part no.: 68016116
Safety light curtain transmitter
  0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R14-1800H/A

Part no.: 68017118
Safety light curtain receiver
    14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1800H/A

Part no.: 68016118
Safety light curtain transmitter
  0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R20-225H/A

Part no.: 68017202
Safety light curtain receiver
    20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-225H/A

Part no.: 68016202
Safety light curtain transmitter
  0 ... 6 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R20-300H/A

Part no.: 68017203
Safety light curtain receiver
    20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-300H/A

Part no.: 68016203
Safety light curtain transmitter
  0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

 

MLC500T14-750H/A, 68016107, MLC500T14-900H/A, 68016109, MLC500T14-1050H/A, 68016110, MLC500T14-1200H/A, 68016112, MLC500T14-1350H/A, 68016113, MLC500T14-1500H/A, 68016115, MLC500T14-1650H/A, 68016116, MLC500T14-1800H/A, 68016118, MLC500T20-225H/A, 68016202, MLC500T20-300H/A, 68016203, MLC510R14-750H/A, 68017107, MLC510R14-900H/A, 68017109, MLC510R14-1050H/A, 68017110, MLC510R14-1200H/A, 68017112, MLC510R14-1350H/A, 68017113, MLC510R14-1500H/A, 68017115, MLC510R14-1650H/A, 68017116, MLC510R14-1800H/A, 68017118, MLC510R20-225H/A, 68017202, MLC510R20-300H/A, 68017203