Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T14-2100 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T14-2100,68000121, MLC500T14-2250, 68000122, MLC500T14-2400, 68000124, MLC500T14-2550, 68000125, MLC500T14-2700, 68000127, MLC500T14-2850, 68000128, MLC500T14-3000, 68000130, MLC500T14-150/V, 68000131, MLC500T14-300/V, 68000133, MLC500T14-450/V, 68000134

Combination product

MLC520R14-2100

Part no.: 68002121
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-2100

Part no.: 68000121
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-2250

Part no.: 68002122
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-2250

Part no.: 68000122
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-2400

Part no.: 68002124
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-2400

Part no.: 68000124
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-2550

Part no.: 68002125
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-2550

Part no.: 68000125
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-2700

Part no.: 68002127
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-2700

Part no.: 68000127
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-2850

Part no.: 68002128
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-2850

Part no.: 68000128
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-3000

Part no.: 68002130
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-3000

Part no.: 68000130
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-150/V

Part no.: 68002131
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-150/V

Part no.: 68000131
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-300/V

Part no.: 68002133
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-300/V

Part no.: 68000133
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-450/V

Part no.: 68002134
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-450/V

Part no.: 68000134
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T14-2100,68000121, MLC500T14-2250, 68000122, MLC500T14-2400, 68000124, MLC500T14-2550, 68000125, MLC500T14-2700, 68000127, MLC500T14-2850, 68000128, MLC500T14-3000, 68000130, MLC500T14-150/V, 68000131, MLC500T14-300/V, 68000133, MLC500T14-450/V, 68000134, MLC520R14-2100, 68002121, MLC520R14-2250, 68002122, MLC520R14-2400, 68002124, MLC520R14-2550, 68002125, MLC520R14-2700, 68002127, MLC520R14-2850, 68002128, MLC520R14-3000, 68002130, MLC520R14-150/V, 68002131, MLC520R14-300/V, 68002133, MLC520R14-450/V, 68002134