ABCD

ADFweb Vietnam, HD67056-B2-40, Bộ chuyển đổi tiến hiệu HD67056-B2-40, đại lý ADFweb Vietnam

 

Series M-Bus Master / BACnet Ethernet Converter
HD67056-B2-20 View BACnet Ethernet / M-Bus - Converter
(BACnet Protocols:BACnet Ethernet, BACnet IP - Master M-bus: up to 20 slaves)
-40° to +85°
HD67056-B2-40 View BACnet Ethernet / M-Bus - Converter
(BACnet Protocols:BACnet Ethernet, BACnet IP - Master M-bus: up to 40 slaves)
-40° to +85°
HD67056-B2-80 View BACnet Ethernet / M-Bus - Converter
(BACnet Protocols:BACnet Ethernet, BACnet IP - Master M-bus: up to 80 slaves)
-40° to +85°
HD67056-B2-160 View BACnet Ethernet / M-Bus - Converter
(BACnet Protocols:BACnet Ethernet, BACnet IP - Master M-bus: up to 160 slaves)
-40° to +85°
HD67056-B2-250 View BACnet Ethernet / M-Bus - Converter
(BACnet Protocols:BACnet Ethernet, BACnet IP - Master M-bus: up to 250 slaves)
-40° to +85°